Om ruimte te bieden aan de groei van de stad wordt het gebied langs het Eemskanaal tot aan Meerstad getransformeerd van een -deels - verouderd bedrijventerrein naar een gemengd woonwerkgebied. Doelstelling is om van dit gebied een gezond en aantrekkelijk nieuw stadsdeel te maken: Stadshavens!

Voortgang Stadshavens

Het gaat om de volgende deelgebieden:

  • Certe
  • Stadshavens 1
  • Stadshavens 2 (Scandinavische Havens)
  • Bedrijventerrein Driebond
  • Eemskanaalzone Meerstad

Certe-locatie
Het eerste nog te ontwikkelen gebied ligt aan het Damsterdiep, op de locatie van Certe, het Huisartsenlaboratorium. Dit gebied ligt aan de stadskant van ontwikkelgebied Stadshavens, maar staat er qua ontwikkeling en bouw geheel los van.
Naar verwachting zal dit de eerste ontwikkel locatie zijn waar gestart wordt. De grondeigenaren van Certe gaan binnenkort in gesprek met omwonenden. Volgens de huidige plannen komen hier circa 220 woningen; appartementen en maisonnettes. De eerste stap in het proces is het opstellen en vervolgens in procedure brengen van het omgevingsplan. Daarbij hoort een uitgebreid communicatie- en inspraakproces. Zodra wij u hierover meer kunnen vertellen, leest u dat in onze nieuwsbrief en/of op onze website.

Stadshavens 1

Stadshavens 1 gaat om het gebied in het oosten van de stad, tussen het Damsterdiep en de Sontweg.

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van dit gebied overeenstemming bereikt met drie marktpartijen (VanWonen Projecten, VolkerWessels Vastgoed en BPD Ontwikkeling) en twee woningcorporaties (Nijestee en Lefier) voor de ontwikkeling van het eerste gebied, Stadshavens 1.

Met deze partijen is afgesproken en overeenkomen om in het gebied maximaal 2.400 woningen en 30.000 m² commercieel maatschappelijk vastgoed te realiseren, waarvan de corporaties 15% sociale huur- en 10% middelhuurwoningen gaan realiseren.

plankaart-certe-totaaloverzicht004.jpg

Samengevat wordt Stadshavens 1 een levendig gebied waar prettig wonen, werken en verblijven voorop staan. Er komen koop- en huurwoningen voor alle inwoners en alle inkomens. De wijk wordt bovendien duurzaam, aardgasvrij en klimaatbestendig aangelegd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo en de Covaschoorsteen blijven bestaand en gaan samen met moderne architectuur. In het openbaar gebied dat bedoeld is om te verblijven, te ontmoeten, te bewegen en om je erdoor te verplaatsen naar omliggende wijken wordt parkeren niet mogelijk. De aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden en de herinrichting van het Damsterdiep en de kades langs het Eemskanaal zorgen ervoor dat Stadshavens 1 straks goed verbonden is met de Oosterparkwijk en Meerstad.

Ook wordt er volop ingezet op groen:

op stedelijk niveau door groenverbindingen aan elkaar te koppelen;

op wijkniveau door kades, pleinen en woonstraatjes zo groen mogelijk te maken;

op gebouwniveau gaan we samen met marktpartijen en corporaties de uitdaging aan om groene daken en geveltuinen meer regel dan uitzondering te laten zijn;

op woningniveau zullen bewoners worden gestimuleerd om de tuinen en balkons optimaal te vergroenen;

  • en tot slot wordt er op het terrein van de zandoverslag een nieuw Havenpark gerealiseerd, een ontmoetingsplek voor cultuur, sport en bewegen.

Het college van B en W heeft Bureau Meerstad in 2018 opdracht gegeven om een plan te maken voor deelgebied 4 van de Eemskanaalzone. Dit deelgebied wordt in deze toelichting daarom buiten beschouwing gelaten.

Voor de bouwplannen binnen het raamwerk zijn een aantal regels opgesteld. Dan gaat het bijvoorbeeld over bouwhoogtes, parkeren en toegankelijkheid van de binnenterreinen. Deze regels worden later vertaald naar het Omgevingsplan. Op deze manier ontstaat er flexibiliteit om met de bouwplannen eventueel in te springen op marktomstandigheden, terwijl het raamwerk vaststaat.

Fasering

Stadshavens 1 zal van Oost naar West, in fasen ontwikkeld worden. Zo worden hoge aanloopinvesteringen voorkomen en kan ingespeeld worden op marktontwikkelingen. Aangezien de gemeente in Stadshavens 1 ongeveer een derde van de grond in eigendom heeft, kan de gemeente met de verkoop van bouwrijpe kavels, gedurende de looptijd van de ontwikkeling, blijven sturen op programma, doelgroepen, kwaliteit, fasering en uitvoering. Zelfs als de markt zich negatief ontwikkelt, kan de gemeente ervoor kiezen om door te gaan en de ontwikkeling van haar productiedeel niet stil te laten vallen.

Eerstvolgende stap in het proces is het opstellen en vervolgens in procedure brengen van het Omgevingsplan. We hopen u daarover snel meer te kunnen vertellen. Wilt u verder lezen over de ontwikkelingen rondom Stadshavens? Klikt u dan door naar de website van de Gemeente Groningen.

Bron: website Gemeente Groningen

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden