Eind 2019 presenteerde de ‘nieuwe’ gemeente Groningen een Meerjarenprogramma Wonen voor de periode 2020 - 2023. In het MJP-wonen worden de belangrijkste punten aangehaald waar de gemeente Groningen de komende jaren op wil gaan focussen.

Woonvisie Groningen

Groningen wil een gemeente zijn met een voortreffelijk woonklimaat voor iedereen: jong en oud, samenwonenden en alleenstaanden, gezinnen, ‘zelfredzamen’, ‘zorgbehoevenden’, inwoners die hier al hun hele leven wonen en zij die hier tijdelijk verblijven. Al die verschillende groepen hebben hun eigen wensen en behoeften. Daarom wordt in onze compacte stad en ook in de omliggende dorpen gestreeft naar een gevarieerd woningaanbod met aantrekkelijke, leefbare wijken en buurten die ruimte bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. Daarbij wordt veel aandacht schonken aan de kwantiteit maar vooral ook aan de kwaliteit van de wijken, woningen en buurten. In Groningen is de druk op de woningmarkt alleen maar verder toegenomen. De urgentie om hiervoor met oplossingen te komen is daardoor nog groter geworden.

Nieuwbouw
Als het gaat om nieuwbouw dan zal er naast de wijkvernieuwingsplannen ook uitvoering worden gegeven aan de ontwikkeling van de nieuwe wijken zoals de Eemskanaalzone/Stadhavens, het voormalige Suikerfabriekterrein en de Held 3. In nieuwe wijken is het wenselijk dat er verschillende woningen en voor verschillende doelgroepen worden gebouwd. De groene delen tussen Groningen, gemeente Haren en Ten Boer blijven overigens buiten schot. Er zal daarbij worden gebouwd voor zowel de koop- als de huursector.

Huurwoningen
Verder zal de gemeente het overleg voortzetten met woningcorporaties en voor zover mogelijk sturing geven aan de realisatie van geschikte huurwoningen door woningcorporaties die zowel voor de sociale huur als vrije sector huur willen gaan bouwen. Naast de druk op sociale huurwoningen zien we ook dat het op de particuliere markt moeilijk is om een passende woning te vinden. Steeds vaker zien we dat huurders niet kiezen voor verhuizing naar een andere en/of duur (koop)woning, waardoor de doorstroming stopt. De doorstroming wordt tevens bemoeilijkt door het grote aandeel grotere maar vooral kleinere particuliere beleggers. We zien dat deze groep op grote schaal woningen in onze gemeente koopt om deze vervolgens te gaan verhuren. Deze groep particuliere beleggers kan en wil vaak bij aanschaf meer voor een woning betalen en concurreert daarmee met de ‘gewone’ woonconsument. Daarnaast zijn er groepen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet voldoende lenen voor een koopwoning. Ook wordt natuurlijk gekeken naar studentenaccommodaties. Met name het aantal buitenlandse studenten zullen naar verwachting van de RUG en Hanze Hogeschool nog verder gaan toenemen.

Om te zorgen dat iedereen ook naar ieders zin in onze gemeente kan wonen, wil de gemeente meer gaan sturen op de woningmarkt. We willen instrumenten ontwikkelen om te kunnen sturen op ontwikkelingen zoals ‘buy to let’ (opkopen van woningen door particuliere beleggers en doorverhuren). Een andere oplossing is bijvoorbeeld door bij nieuwbouw meer eisen te kunnen gaan stellen aan welk programma wordt gerealiseerd. Zo zou er mogelijk gekozen kunnen worden voor een hoger aandeel sociale huurwoningen op juist die ontwikkellocaties waar minder sociale huur in de buurt aanwezig is. In de woonvisie die voor de zomer 2020 vast zal worden gesteld zal hierop nader worden ingegaan.

Wilt u het complete Meerjarenprogramma Wonen van de Gemeente Groningen lezen? Klikt u dan hier verder.

Bron: Meerjarenprogramma Wonen 2020 - 2023

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden