De Gemeente Groningen heeft een voorstel ingediend voor het invoeren van vergunningen aan particulliere verhuurders die verhuren aan studenten en kantoren die daarbij bemiddelen. De gemeenteraad is hier unaniem mee akkoord gegaan.

Verhuur vergunning voor verhuurders en bemiddelingskantoren

Dit voorstel is een reactie op signalen van hurende studenten die regelmatig klagen over te hoge huren en achterstallig onderhoud. Op het moment dat huurders hun recht willen halen, via bijvoorbeeld de huurcommissie, trekken zij veelal aan het kortste eind. Veelal kiest de huurder dan eieren voor zijn geld en vertrekt. In sommige gevallen volgt daarop een aangifte bij de politie, maar strafrechtelijk gezien is het lastig deze zaken rond te krijgen. Tot op heden leidden de meeste aangiften tot een sepot. Hierdoor wordt de hurende student in feite aan zijn lot overgelaten en kan nergens meer zijn recht halen.

Om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen worden er naar alle waarschijnlijkheid 2 soorten vergunningen in het leven geroepen.

Kamerverhuurvergunning

  • Verhuurders die in het bezit zijn van een onttrekkingsvergunning krijgen automatisch (van rechtswege) een "virtuele" vergunning. Dit betreft ca. 5000 vergunningen in de stad Groningen. Komt een verhuurder hiervoor in aanmerking, dan volgt automatisch kennisgeving daarover. In deze informatieverstrekking worden tevens de weigerings- en intrekkingsgronden opgenomen.
  • Verhuurders die kamers verhuren in gebouwen (niet zijnde woningen maar bijvoorbeeld verhuur in een oud schoolgebouw) waarvoor geen onttrekkingsvergunning vereist is, dienen binnen een half jaar een vergunning aan te vragen.
  • Andere verhuurders (ca. 1000+) die minimaal drie appartementen In een gebouw aan studenten verhuren, krijgen een half jaar de tijd om een vergunning aan te vragen. Aan deze te verlenen vergunningen zullen de voorwaarden met betrekking tot goed verhuurderschap worden verbonden (de weigerings- en intrekkingsgronden).

Bij constatering van slecht verhuurderschap kan de Gemeente Groningen de desbetreffende verhuurder aanschrijven om, onder last van een dwangsom of onder dreiging van intrekking van de vergunning, het ongewenste gedrag doen staken.

Kamerbemiddelingsbedrijf

  • Bemiddelingsbureaus (dit betreft circa 50-70 bureaus in de stad Groningen ) moeten zelf (binnen een halfjaar) een vergunning aanvragen.

Bij constatering van slecht bemiddelaarschap kan de Gemeente Groningen de desbetreffende bemiddelaar aanschrijven om, onder last van een dwangsom of onder dreiging van intrekking van de vergunning, het ongewenste gedrag doen staken.

Wanneer signalen bij de Gemeente Groningen binnenkomen via studentenorganisaties. Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, kamerinspecteurs, politie e.d. gaan zij onderzoek doen naar de verhuurder. Informatiedeling met politie is hierbij nog een punt dat nader onderzoek vergt.

De Gemeente We willen als gemeente met een casustafel werken waarbij wij ons focussen op één of een aantal verhuurders waarvan wij nu al signalen hebben dat deze ongewenst verhuurgedrag vertonen.

Het nieuwe vergunningsstelsel wordt vanaf 1 januari 2019 ingevoerd.

Bron: https://groningen.raadsinformatie.nl/

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden