Groningen is met een gemiddelde leeftijd van 36,4 jaar de jongste stad van Nederland. Dit komt vooral door de ruim 50.000 studenten die in Groningen onderwijs volgen. Al die jongeren moeten natuurlijk wel ergens wonen, echter levert dit in de praktijk soms problemen op. Vandaar dat wonen in Groningen nogal uitgebreid en ingewikkeld is geregeld. Wij krijgen dan ook veel vragen over kamergewijze verhuur. Want wat is ‘kamergewijze verhuur’ precies en aan welke regels moet u zich houden? In dit artikel leggen wij het uit.

Kamergewijze verhuur in Groningen

Kamergewijze verhuur
Bezit u een pand waarin u drie of meer kamers wilt laten bewonen door 3 of meer personen? Bijvoorbeeld door er een studentenhuis van te maken? Of wilt u een woning opdelen in appartementen? Dan moet uw woning voldoen aan onderstaande eisen.

Bestemmingsplan
In de eerste plaats geldt een bestemmingsplan voor ieder pand in Groningen. Daarin staat of er wel of niet gewoond mag worden. In sommige bestemmingsplannen is wonen wel toegestaan, maar kamerverhuur weer niet. Belangrijk om dus eerst goed te kijken wat er in het bestemmingsplan staat. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u bestemmingsplannen gemakkelijk raadplegen.

Bestemmingsplan woningsplitsing
In Groningen geldt daarnaast voor ongeveer alle woningen het bestemmingsplan woningsplitsing. Hierin is geregeld dat zelfstandige woningen zonder toestemming van de gemeente niet gesplitst mogen worden in meerdere zelfstandige woningen of zelfstandige wooneenheden. Hoort uw pand bijvoorbeeld tot een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan kan in de splitsingsakte bepaald zijn dat kamerverhuur verboden is. Dat betekent dat u wellicht voor alle vereiste vergunningen in aanmerking kunt komen, maar dat op grond van privaatrechtelijke regels uw plannen voor kamerverhuur niet mogelijk zijn.

Afwijken van bestemmingsplan
Indien het bestemmingsplan ‘wonen’ niet toelaat of kamerverhuur en woningsplitsing verbiedt, dan kunnen Burgemeester en Wethouders (B&W) via een eenvoudige procedure van het bestemmingsplan afwijken. Die procedure duurt maximaal acht weken. Maar let op, B&W kunnen afwijken, maar zij hoeven dat niet te doen. Of B&W willen meewerken, is vaak afhankelijk van de concrete situatie. Wonen er in de buurt al veel studenten? Gaat het om een al lang leegstand kantoor?

Onttrekkingsvergunning
Wilt u een zelfstandige woning opsplitsen in verschillende onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur), dan heeft u daarvoor een onttrekkingsvergunning nodig op grond van de Huisvestigingsverordening. U kunt bij de Gemeente Groningen een onttrekkingsvergunning aanvragen. Bij de behandeling van uw aanvraag onderzoekt de gemeente of de komst van een pand met kamerverhuur de leefbaarheid in de buurt aantast. Ook bekijkt zij of er op de woningmarkt behoefte is aan nieuwe kamers. Op basis van het totaalbeeld besluit de gemeente over uw aanvraag. Maximaal zes weken na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.

Tot slot
Vaak moet u in het pand voorzieningen treffen voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Als u vijf of meer kamers in het pand hebt, gelden scherpere eisen voor brandveiligheid. Dan moet u een gebruiksmelding doen. Als u moet verbouwen, heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Daarnaast kan splitsing van een pand in verschillende wooneenheden gevolgen hebben voor de huisnummering. Als hoofdregel geldt dat ieder verblijfsobject binnen een pand een eigen huisnummer krijgt. Ook geldt de regel dat zelfstandige woonruimten verblijfsobjecten zijn, die dus afzonderlijk genummerd worden. Dat kan gevolgen hebben voor de WOZ- en andere gemeentelijke heffingen. Let als pandeigenaar dus goed op dat u niet meer huisnummers krijgt dan strikt noodzakelijk is.

 

Gerelateerde berichten

    Geen resultaten gevonden